Trajnimet e Agjencioneve të Sigurisë Publike të planifikuara për vitin 2013

Departamenti  i Trajnimit të  Policisë së Kosovës
Sektori për Zhvillimin e  Menaxhimit

 
•     Kurset e menaxhimit të linjës së pare janë:
•     Kursi i  menaxhimit të mesëm
•     Kursi i menaxhimit të lartë
•     Sjellja me njerëz dhe detyrat në vendin e punës
•     Kursi i udhëheqjes 
•     Seminare për menaxhim dhe udhëheqje
•     Analiza e nevojave të trajnimit.

 Sektori për Zhvillimin e instruktorëve

•    Të drejtat e njeriut
•     Komunikimi  jo verbal dhe menaxhimi I stresit
•     Barazia gjinore
•     instruktor për ushtrime në terren
•     Instruktori parësor ushtrime në terren
•     Udhëheqësi  - Krijimi i ekipit dhe menaxhimi i konfliktit
•     Programi për aftësim dhe zhvillim të instruktorëve

Njësia e trajnimit themelor   

•     Trajnimi themelor për Polici
•     Trajnimi për Ricertifikim 
•     Emergjenca Mjekësore
•     Trajnimi për reaguesin e parë emergjent
•     Menaxhimi i komunikacionit dhe hetimi i aksidentit
•     Ngasja emergjente
•     Siguria në komunikacion
•     Ngasja me automjete të sigurisë së ultë
•     Laseri & Alko-testi
•     Trajnim me Golf V

Sektori i Trajnimeve të Specializuara

•     Njësitë e specializuara
•     Kursi themelor: kontrollimi i turmës
•     Kursi themelor: Udhëheqësi i Togut
•     Kursi themelor: komandanti i Terrenit
•     Kursi për Instruktorë dhe kontrollin e turmës
•     Përdorimi i maskës mbrojtëse kundër gazit
•     Hetimi i pajisjeve shpërthyese
•     Kurs për biçikleta
•     Kursi themelor: Mbrojtja e afërt
•     Kursi i avancuar: mbrojtja e afërt dhe
•     Kurs për motoçikleta

        
Sektori i Hetimit 


•     Kursi themelor për hetimin e krimit
•     Kursi i avancuar për hetimin e krimit
•     Inteligjenca
•     Kursi për hetime të specializuara
•     Kursi Analiza e Burimit të informatës
•     Mjekësia Ligjore
•     Vëzhgimi
•     Kursi - Hetimi i drogës
•     Kursi - Hetimi i dhunës në familje
•     Kursi - shenjat latente të gishtave
•     Kursi - Trafikimi me qenie njerëzore
•     Kursi për delikuencën e të miturve
•     Kursi themelor për hetimin e vrasjes
•     Kursi i avancuar për hetimin vrasjes
•     Kursi për hetimin e mjeteve shpërthyese
•     Kursi për hetimin e zjarreve / zjarrvënieve
•     Kursi për hetime të korrupsionit
•     Kursi për analizimin e vendit të vrasjes, gjakut, gjuajtjes
•     Kursi themelor për kundër terrorizëm
•     Kursi për menaxhimin, mbledhjen, analizimin, vlerësimin dhe  shpërndarjen e informative
•     Kursi  për nxitjen e gjurmëve latent me anë të kemikaleve
•     Kursi themelor për Qendrën e Paraburgimit

 Policia Kufitare

•      Kursi themelor i Policisë Kufitare
•      Kursi i Avancuar i Policisë Kufitare
•      Kursi themelor i dokumenteve të falsifikuara
•      Kursi i Avancuar i Policisë Kufitare dhe
•      Kursi i specializuar i Policisë kufitare.

 
Agjensioni për Menaxhimin e Emergjencave

 • Trajnim bazik për zjarrfikje dhe shpëtim;
 • Trajnimi për ruajtjen e gjurmës gjatë shuarjes së zjarrit;
 • Trajnim për zjarret e brendshme;
 • Trajnimi për ndihmë të parë;
 • Trajnimi i avancuar për zjarrfikje  dhe shpëtim.


Departamenti i Trajnimeve të Shërbimit Korrektues  të Kosovës

 • Trajnimi për përdorimin e armës;
 • Trajnimi bazik për oficerë korrektues, faza e parë;
 • Taktika mbrojtëse;
 • Trajnimi bazik për oficerë, faza e dytë;
 • Menaxhimi;
 • Trajnimi bazik për zjarrëfikës;
 • Trajnimi i ndihmës së parë;
 • Trajnimi avancues.

Doganës se Kosovës 
 • Trajnimi për Trajtimin e Personave Diplomatik
 • Trajnimi  TARIK (Moduli 1)
 • Trajnimi  TARIK (Moduli 2)
 • Trajnimi “Procedurat doganore me ndikim ekonomik” 
 • Trajnimi “Komunikimi jo-verbal”
 • Trajnimi  ” Të drejtat e njeriut”
 • Trajnimi “ Masat Doganore për mbrojtjen e te Drejtave te Pronësisë Intelektuale”
 • Trajnimi themelor për “Arrest dhe ndalim”

Raportet Vjetore

Lajmet

Shtator 2014
H Ma E P Sh D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930